تغییر موضوع شرکت

 

تغییر موضوع شرکت

تغییر موضوع شرکت

موضوع شرکت هدفی است که شرکت برای انجام آن ایجاد شده است . امکان تغییر، افزودن یا حذف بخشی از موضوع شرکت وجود دارد . چنانچه به هر دلیلی تصمیم به تغییر موضوع شرکت گرفته شود، جلسه مجمع با حضور کلیه سهامداران برگزار خواهد شد .
البته به هنگام تغییر موضوع شرکت باید به این نکته توجه کرد که نیاز به اخذ مجوز دارد یا خیر و در صورت نیاز از مراکز مربوطه مجوزهای لازم اخذ شود .
درنتیجه صورت جلسه ای با عنوان تغییر موضوع شرکت تنظیم شده و نام سهامداران به همراه تعداد سهم آن ها در آن قید می شود و توسط سهامداران امضا خواهد شد .روزنامه رسمی تأسیس و آخرین تغییرات شرکت ها و کپی مدارک شناسایی اعضا ، ضمیمه صورت جلسه شده و به اداره ثبت شرکت ها ارجاع داده می شود .

کلید واژه ها : تغییر موضوع شرکت، تغییرات شرکت ها، ثبت شرکت درکرج