انحلال شرکت تعاونی

موارد انحلال شرکت تعاونی عبارت است از:
– تصمیم مجمع عمومی فوق العاده
– کاهش تعداد اعضا از حد مجاز تعیین شده
– منقضی شدن زمان فعالیت شرکت
– ورشکستگی
کلید واژه ها : انحلال شرکت تعاونی، انحلال شرکت تعاونی درکرج، ثبت شرکت درکرج