نمونه فرم اولیه ثبت شرکت با مسئولیت محدود  :

شریک اول :

نام و نام خانوادگی:

شماره شناسنامه :

کد ملی :

نام پدر :

آدرس و کدپستی محل سکونت :

شماره تلفن و همراه :

درصد سهام :

سمت در شرکت :

حق امضاء :

 

شریک دوم :

نام و نام خانوادگی:

شماره شناسنامه :

کد ملی :

نام پدر :

آدرس و کدپستی محل سکونت :

شماره تلفن و همراه :

درصد سهام :

سمت در شرکت :

حق امضاء :

 

آدرس دفتر مرکزی و کدپستی :

میزان سرمایه :

موضوع فعالیت شرکت :

نام های پیشنهادی شرکت :

 

 


پس از تکمیل فرم ثبت شرکت فوق با کارشناسان ما تماس بگیرید : 02632400680