تغییر در آدرس شرکت با مسئولیت محدود

در این مطلب مراحل تغییر در آدرس شرکت با مسئولیت محدود بیان شده است :

– تنظیم صورت جلسه در مجمع عمومی فوق العاده و امضای آن توسط شرکا

– تشکیل هیئت ناظر در صورتیکه تعداد شرکا از 12 نفر بیشتر باشد و صورت جلسه توسط هیئت ناظر نیز باید امضا شود .

– در نهایت صورت جلسه به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شده و با پرداخت هزینه های قانونی ثبت اقدامات لازم صورت گرفته و در نهایت دفتر ثبت امضا می گردد.

گذار واژه ها : تغییر در آدرس شرکت با مسئولیت محدود ، تغییر محل شرکت ، ثبت شرکت در کرج