تغییر در موضوع شرکت با مسئولیت محدود

جهت تغییر در موضوع شرکت یا افزودن مواردی به موضوع شرکت ، ابتدا صورت جلسه ای دال بر موضوع مورد نظر در مجمع عمومی فوق العاده تشکیل شده و به امضای کلیه شرکا می رسد .

حال اگر نیاز به اخذ مجوز از مرکزی باشد ، برگه استعلام از اداره ثبت دریافت و به آن مرکز تحویل داده شده و در نهایت جواب استعلام به همراه صورت جلسه به اداره ثبت شرکت ها ارائه می شود.

گذار واژه ها : تغییر در موضوع شرکت با مسئولیت محدود ، تغییر موضوع شرکت ، ثبت شرکت در کرج