تغییر در نام شرکت با مسئولیت محدود

شرکا شرکت با مسئولیت محدود طبق ضوابط تعیین شده در اساسنامه شرکت ، با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده می توانند جهت تغییر نام شرکت اقدامات لازم را انجام دهند . به این منظور ، صورت جلسه ای تنظیم شده و توسط تمام شرکا امضا می گردد و در این صورت جلسه ذکر سرمایه هر یک از شرکا الزامی است .شرکا یا وکیل رسمی شرکت تا 1 ماه فرصت دارند این صورت جلسه را به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده و اقدامات لازم در خصوص تغییر نام شرکت با مسئولیت محدود را انجام دهند .

گذار واژه ها : تغییر در نام شرکت با مسئولیت محدود ، تغییر نام شرکت با مسئولیت محدود ، ثبت شرکت در کرج