تمدید رتبه بندی شرکت ها

برای اجرای هر پروژه باید توان شرکت های دارنده گواهی صلاحیت، طبق ضوابط آیین نامه ارجاع کار به پیمانکاران، توسط‌ دستگاه‌های اجرایی مربوطه ارزیابی شود.
دریافت گواهی صلاحیت، نخستین گام از فرآیند احراز صلاحیت شرکت های متقاضی حضور درمناقصات دولتی و پروژه‌های بزرگ است.
گواهینامه احراز صلاحیت شرکت ها برای شرکت های پیمانکاری 2 سال و برای شرکت های مشاور 1 سال اعتبار دارد و بعد از آن در صورت دارا بودن شرایط تا 2 بار قابل تمدید است.

کلیدواژه ها: تمدید رتبه بندی شرکت ها، تمدید رتبه بندی شرکت ها در کرج، ثبت شرکت در کرج، ثبت شرکت