ثبت شرکت اینترنتی

ثبت شرکت فرایندی است که طی آن اشخاص حقیقی یا حقوقی قراردادی را مابین خود امضا می کنند که این قرارداد در برگیرنده قواعدی برای تعامل این اشخاص با یکدیگر و همچنین با اشخاص ثالت (خارج شرکت) است.
شرکت اینترنتی در دو قالب سهامی خاص و مسئولیت محدود قابل ثبت است .
ثبت شرکت اینترنتی سهامی خاص :
– حداقل 5 نفر عضو
– حداقل سرمایه یک میلیون ریال
– پروسه زمانی ثبت شرکت، 30 روز کاری
– 35 درصد سرمایه باید به حساب بانکی شرکت واریز شود.
ثبت شرکت اینترنتی مسئولیت محدود:
– حداقل دو نفر عضو
– پروسه زمانی ثبت شرکت، 30 روز کاری
– پرداخت کل سرمایه
– سرمایه اولیه، صد هزار تومان است.
کلید واژه ها : ثبت شرکت اینترنتی، ثبت شرکت اینترنتی مسئولیت محدود، ثبت شرکت درکرج