ثبت شرکت تولیدی

شرایط ثبت شرکت تولیدی سهامی خاص :
– حداقل 3 نفرعضو + 2 نفربازرس ( بازرسان نباید از اعضا باشند)
– حداقل سرمایه یک میلیون ریال
– واریز 35 درصد سرمایه، نقدا به حساب شرکت
– مدت فعالیت مدیران 2 سال
شرایط ثبت شرکت تولیدی مسئولیت محدود :
– تعداد اعضا نباید کمتر از 2 نفر باشد.
– تعهد یا پرداخت تمام سرمایه
– حداقل سرمایه جهت تشکیل شرکت صد هزار تومان است.
– مدت تصدیگری مدیران نامحدود است.
کلید واژه ها : ثبت شرکت تولیدی، ثبت شرکت تولیدی مسئولیت محدود، ثبت شرکت درکرج