ثبت شرکت سهامی عام

شرکت های سهامی عام با 3 سهامدار قابل تأسیس هستند .در شرکت های سهامی عام قسمتی از سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین می شود . از این قبیل شرکت ها جهت انجام پروژه های بزرگ عمرانی، صتعتی و …. استفاده می شود .

گذار واژه ها :  ثبت شرکت سهامی عام ، ثبت شرکت ،  ثبت شرکت در کرج