ثبت شرکت کشاورزی

این نوع شرکت ها در دو قالب سهامی خاص و مسئولیت محدود قابل ثبت هستند البته سهامی خاص جهت شرکت در مناقصات از اعتبار بیشتری برخوردار است.
شرایط ثبت شرکت کشاورزی سهامی خاص :
– حداقل 3 نفرعضو + 2 نفربازرس ( بازرسان نباید از اعضا باشند)
– حداقل سرمایه یک میلیون ریال
– واریز 35 درصد سرمایه، نقدا به حساب شرکت
– مدت فعالیت مدیران 2 سال
شرایط ثبت شرکت کشاورزی مسئولیت محدود :
– تعداد اعضا نباید کمتر از 2 نفر باشد.
– تعهد یا پرداخت تمام سرمایه
– حداقل سرمایه جهت تشکیل شرکت صد هزار تومان است.
– مدت تصدیگری مدیران نامحدود است.
جهت اطلاعات بیشتر در خصوص مدارک و شرایط ثبت شرکت کشاورزی با مشاوران متخصص مؤسسه حقوقی دیاکو درارتباط باشید.
کلید واژه ها : ثبت شرکت کشاورزی ، ثبت شرکت کشاورزی مسئولیت محدود، ثبت شرکت درکرج