جدول رتبه بندی شرکت های پیمانکاری

شرکت های پیمانکاری در دو قالب سهامی خاص و مسئولیت محدود قابل ثبت هستند . کمیته تشخیص صلاحیت،رتبه بندی این قبیل شرکت ها را براساس 5 پایه انجام خواهد داد .
مدارک مورد نیاز برای پایه های 1 تا 4 شامل :
– یک نسخه از تمام قراردادهای شرکت
– نسخه ای از اظهارنامه مالیاتی
– نسخه ای از صورت وضعیت تمام قراردادها
– یک نسخه اساسنامه وروزنامه آگهی تأسیس و تغییرات شرکت
– فتوکپی مدارک شناسایی مؤسسین

کلید واژه ها : جدول رتبه بندی شرکت های پیمانکاری ، رتبه بندی شرکت های پیمانکاری، ثبت شرکت در کرج ، ثبت شرکت