رتبه بندی شرکت مهندسین مشاور

در زمینه رتبه بندی شرکت های مشاور، معیار اصلی رتبه بندی شخصیت های حقیقی شرکت به قرار زیر است :
1. کارشناسش ممتاز با حداقل امتیاز 240
2. کارشناس خبره با حداقل امتیاز 200
3.کارشناس رتبه 1 با حداقل امتیاز 160
4. کارشناس رتبه 2 با حداقل امتیاز 120
5.کارشناس رتبه 3 با حداقل امتیاز 80

کلید واژه ها : رتبه بندی شرکت مهندسین مشاور , رتبه بندی شرکت مهندسین مشاور در کرج , ثبت شرکت در کرج , ثبت شرکت