رتبه بندی مؤسسات حسابرسی

حسابرسی عبارت است از فرآیند منظم، گردآوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره فعالیت های اقتصادی یک واحد تجاری به منظور تعیین میزان انطباق ادعاهای مندج در صورت های مالی آن واحد تجاری با مجموعه ای از معیارهای از قبل تعیین شده و سپس گزارشگری نتایج حاصله به گروه های ذینفع.
استانداردهای حسابرسی عبارت است از :
– استانداردهای عمومی
– استانداردهای عملیاتی
– استانداردهای گزارشگری
جهت آگاهی از شرایط رتبه بندی مؤسسات حسابرسی با وکلای ما در ارتباط باشید.
کلیدواژه ها : رتبه بندی مؤسسات حسابرسی، رتبه بندی مؤسسات حسابرسی در کرج، ثبت شرکت در کرج، ثبت شرکت