رتبه بندی مشاوران

برای شرکت های مشاور رتبه ۳ و ۲ و ۱ تعریف شده است که ۳ پائین ترین و ۱ بالاتربن رتبه است.
ملاک اصلی رتبه بندی شرکت های مشاور علاوه بر نیروی فنی و مهندسی، امکانات فنی و نرم افزاری آن شرکت ها نیز مورد ارزیابی قرار می گیرد.
جهت آگاهی بیشتر با چگونگی رتبه بندی مشاوران با کارشناسان مجرب ما در ارتباط باشید.
کلید واژه ها : رتبه بندی مشاوران، رتبه بندی شرکت ها، ثبت شرکت در کرج، ثبت شرکت