انحلال شرکت به منزله پایان عمر آن است و لازمه پایان عمر شرکت این است که دارایی جمعی از حالت مشاع بیرون آورده شود و میان آنان تقسیم گردد. تقسیم دارایی بین شرکا در صورتی میسر است که طلبکاران شرکت طلب خود از شرکت را دریافت کرده باشند. برای رسیدن به چنین مقصودی، قانون گذار، تصفیه اموال شرکت را پس از انحلال پیش بینی کرده است.
جلسه مجمع عمومی فوق العاده به منظور انحلال شرکت برگزار شده و چنانچه دلایل مورد قبول باشد شرکت منحل می گردد.

شرکت مسئولیت محدود در کرج

ثبت شرکت با مسئولیت محدود از جمله شرکت های رایج در کشور ایران است. طبق ماده ۹۴ قانون تجارت به شرکتی مسئولیت محدود گفته می شود که بین دو الی چند نفر برای انجام فعالیت های تجاری تشکیل گردیده باشد. هم چنین اعضای شرکت با توجه به میزان سهام خود در شرکت دارای تعهد و مسئولیت می شوند.
لازم به توجه است که بنا به ماده ۱۰۰ قانون تجارت اگر شرکتی با مسئولیت محدود با استناد بر ماده های ۹۶_۹۷ یعنی پرداخت سرمایه نقدی و تقویم سرمایه غیر نقدی اعضا یا شرکا تشکیل نشده باشد هیچ گونه اعتباری ندارد. برای همین شرکا در برابر افراد ثالث حق استناد به این بی اعتباری و بطلان را ندارند.

صورت جلسه انحلال شرکت مسئولیت محدود

انحلال شرکت با مسئولیت محدود نیز همانند سایر شرکت ها با وجود برخی موارد اتفاق می افتد. این نوع موارد می تواند دلایل خاص یا عام باشد که منجر به منحل شدن شرکت مسئولیت محدود می شود.

با استناد بر ماده ۱۱۴ قانون تجارت از جمله مواردی که موجب انحلال شرکت مسئولیت محدود می گردند عبارتند از:
۱_اتمام مدت زمان تعیین شده شرکت برای فعالیت در اساسنامه آن
۲_به هنگام به پایان رسیدن ماموریت شرکت یا غیر عملی بودن آن
۳_ورشکسته شدن شرکت
۴_ گرفتن تصمیم توسط سهامدارانی که بیش از یک دوم سرمایه شرکت را دارند.
۵_ درخواست انحلال شرکت مسئولیت محدود توسط یکی از شرکا به دلیل زیان ها و خسارت های پی درپی که باعث کاهش سرمایه شده باشد.
۶_به هنگام فوت شدن یکی از شرکا شرکت در صورتی که در اساسنامه قید شده باشد.

مدارک لازم برای انحلال شرکت مسئولیت محدود

از جمله مدارکی که باید برای منحل کردن شرکت مسئولیت محدود به اداره ثبت شرکت ها ک موسسات غیر تجاری ارائه گردد عبارتند از:
۱_ارائه صورت جلسه انحلال شرکت مسئولیت محدود
۲_ارائه و تحویل آخرین روزنامه رسمی شرکت که تغییرات در آن ثبت شده اند.
۳_ارائه فتوکپی برابر اصل شناسنامه مدیر تصفیه در زمانی که از اعضای شرکا نباشد.
۴_ارائه دعوت نامه برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده با حد اکثر اعضا
صورت جلسه انحلال شرکت مسئولیت محدود باید به گونه ای رسمی و مناسب جمع بندی و به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد.
یک نمونه از صورت جلسه انحلال می تواند به شرح زیر باشد.
نام شرکت : …
شماره ثبت : …
سرمایه ثبت شده : …
مجمع عمومی فوق العاده شرکت … با مسئولیت محدود در ساعت … روز… مورخه … در محل اصلی شرکت با حاضر شدن اکثریت اعضای شرکت تشکیل و تصمیم به انحلال شرکت گرفته شد.
۱_درباره انحلال شرکت بررسی های لازم انجام گردید و بنا به تصمیمات شرکت منحل خواهد شد.
۲_خانم/آقای … به آدرس…به عنوان مدیر تصفیه انتخاب گردیده و مدیر محترم تصفیه با بر عهده گرفتن مسئولیت خود اقرار به دریافت تمامی مدارک،اسناد و دفاتر و دارایی های شرکت می کند.
۳_خانم /آقای … (یکی از اعضای شرکت مدیر تصفیه،وکیل رسمی و قانونی شرکت )به عنوان نماینده با وکالت تمام به اداره ثبت شرکت مراجعه و نسبت به ثبت صورت جلسه و پرداخت تمامی هزینه های قانونی و امضای دفاتر اقدام می نماید.
هم چنین درج موارد زیر ضروری است :
نام و نام خانوادگی شریک : …
میزان سهام شرکا : …
امضاء
تصفیه شرکت : …

تصفیه شرکت مسئولیت محدود پس از انحلال آن

برای کار تصفیه و به اتمام رساندن آن طی مراحل زیر ضروری و حائز اهمیت است:
۱_وصول تمامی مطالبات شرکت
۲_نقد کردن دارایی های شرکت
۳_پرداخت نمودن دیون شرکت
۴_اقدام به تقسیم کردن دارایی باقی مانده شرکت مابین شرکای شرکت با مسئولیت محدود
لازم به ذکر است که مسئولیت تصفیه با استناد بر ماده ۲۱۳ قانون تجارت بر عهده مدیران است ولی ممکن است در اساسنامه شرکت یا با اتخاذ نظر مجمع عمومی شرکت کار دیگری صورت گیرد.

نکات لازم در تصفیه شرکت مسئولیت محدود

_طبق ماده ۲۰۵ قانون تجارت مدیران تصفیه باید خود را به اداره ثبت شرکت ها معرفی نمایند.
_مدیر تصفیه همانند وکیل برای شرکا است و می تواند به وسیله دادگاه نیز تعیین گردد.
_بررسی و رسیدگی کامل به تمامی حساب های شرکت و تنظیم ترازنامه ،محاسبه سود و زیان در زمان منحل سازی شرکت،اجرا نمودن تعهدات شرکت،نقد کردن دارایی،وصول مطالبات و پرداخت دیون شرکت و هم چنین تقیسیم کردن باقی مانده سهام شرکت بین شرکا بر عهده مدیران تصفیه است.
مسئولیت های مدنی و جزایی یک مدیر تصفیه نیز شامل موارد زیر می شود:
چنان چه مدیر تصفیه از اساسنامه و مقررات سرپیچی و بر خلاف آن ها عمل کند و باعث رسیدن خسارت به افراد شود باید ضرر و زیان وارده را جبران کند.
از لحاظ جزایی نیز اگر مدیر تصفیه خیانت در امانت ،کلاهبرداری و … انجام دهد . مورد مجازات قرار می گیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با ثبت شرکت در کرج و انحلال و تصفیه شرکت خود با مشاوران ما در تماس باشید.

نویسنده: مهری رقمی