صورت جلسه انحلال شرکت مسئولیت محدود

انحلال شرکت به منزله پایان عمر آن است و لازمه پایان عمر شرکت این است که دارایی جمعی از حالت مشاع بیرون آورده شود و میان آنان تقسیم گردد. تقسیم دارایی بین شرکا در صورتی میسر است که طلبکاران شرکت طلب خود از شرکت را دریافت کرده باشند. برای رسیدن به چنین مقصودی، قانون گذار، تصفیه اموال شرکت را پس از انحلال پیش بینی کرده است.
جلسه مجمع عمومی فوق العاده به منظور انحلال شرکت برگزار شده و چنانچه دلایل مورد قبول باشد شرکت منحل می گردد.
کلید واژه ها : صورت جلسه انحلال شرکت مسئولیت محدود ، صورت جلسه انحلال شرکت مسئولیت محدود در کرج ، ثبت شرکت در کرج، ثبت شرکت