ضوابط رتبه بندی شرکت ها

جهت اخذ رتبه نخستین قدم ثبت یک شرکت است که حداقل مدرک تحصیلی نصف اعضای هیئت مدیره آن کارشناسی باشد.
درمیان اعضای هیئت مدیره وجود یک از دو شرایط ذیل الزامی است:
– یک مهندس با 7 سال سابقه بیمه و زمینه کاری مرتبط که
– وجود دو مهندس با 3 سال سابقه بیمه مرتبط و زمینه.
در صورت وجود دو مهندس با سابقه بیمه در اعضای هیئت مدیره، شرکت می تواند در دو شاخه متفاوت تقاضای اخذ رتبه را داشته باشد.

کلید واژه ها : ضوابط رتبه بندی شرکت ها، ضوابط رتبه بندی شرکت ها درکرج، ثبت شرکت درکرج ، ثبت شرکت