به طور کلی به تمامی گردهمایی ها که در آن اعضای هیئت مدیره و سهامداران شرکت سهامی برای تعیین اوضاع شرکت و تصمیم گیری گرد هم می آیند مجمع می گویند. از سوی دیگر اجتماع سهامداران شرکت با هدف تصمیم گیری و دست یابی به منافع را مجمع می نامند. از مجامع اصلی شرکت های سهامی می توان به مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده اشاره کرد. هر دو مجمع عمومی عادی و فوق العاده به صورت سالیانه با حضور مدیران شرکت سهامی تشکیل می گردد.

آیا امکان تشکیل مجمع عمومی عادی در غیر مواعد سالیانه وجود دارد؟

اعضای هیئت مدیره و هم چنین بازرس می‌توانند در مواقع مقتضی، مجمع عمومی عادی را به صورت فوق‌العاده دعوت نمایند. باید دستور جلسه مجمع در آگهی دعوت قید شود.
صاحبان سهام برای شرکت در مجمع از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشار که در برگیرنده تمامی اطلاعیه های شرکت هستند دعوت می شوند. در این دعوت نامه دستور جلسه ،تاریخ ،مکان تشکیل مجمع به همراه ساعت و نشانی ذکر می شود. مدت زمان نشر آگهی تا تشکیل مجمع عمومی نباید کمتر از ده روز یا بیشتر از چهل روز باشد.
پیش از تشکیل مجمع سهامداری که می خواهد در آن شرکت کند باید با ارائه ورقه سهم متعلق به خود به شرکت برود ک مجوز ورود به جلسه را تحویل بگیرد. همه سهامداران مایل به شرکت در مجمع موظف به دریافت برگه ورود هستند. حضور خود سهامدار یا نماینده آن در مجمع امکان پذیر است.نماینده ای که در مجمع حضور می یابد دارای وکالت نامه از طرف سهامدار است.

مجمع عمومی عادی

این مجمع به صورت سالیانه برای تعیین خط مشی شرکت با حضور شرکا و سهامداران شرکت سهامی تشکیل می گردد. وظیفه این مجمع نظارت بر فعالیت های یک ساله شرکت است. هم چنین هدف از تشکیل مجمع عمومی عادی رسیدن به اهداف زیر است:
۱_تعیین و انتخاب هیئت مدیره
۲_انتخاب بازرسان شرکت
۳_تصویب ترازنامه
۴_تقسیم کردن منافع
۵_تصویب یا رد پیشنهادات ارائه شده توسط اعضای هیئت مدیره یا بازرسان شرکت
۶_تعیین نمودن خط مشی شرکت و تصویب هر عملی که به صلاح شرکت است.
با توجه به ماده ۹۰ قانون تجارت تقسیم بندی سود و اندوخته بین سهامداران بعد از تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است . هم چنین تقسیم ده درصد از سود خالص بین سهامداران ضروری است.

حد نصاب تشکیل مجمع عمومی سالیانه

حضور دارندگان حداقل بیش از نصف سهام با حق رای الزامی است. چنان چه در دعوت اولیه حد نصاب لازم حاصل نشود مجمع برای بار دوم دعوت می شوند و با حضور اعضای سهامدار حق رای مجمع صلاحیت یافته و تصمیم ها اخذ می گردند. هم چنین باید در دعوت دوم نتیجه دعوت اول ذکر شود. تصمیمات مجمع با اکثریت یعنی نصف به علاوه یک آرا حاضرین مجمع تصویب می گردد.

مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده در موارد خاص و ویژه ای که برای ثبت شرکت در کرج پیش می آید و در صلاحیت وظایف مجمع عمومی عادی نیست ولی برای تصمیم گیری نیاز به تصویب سهامداران است ،تشکیل می گردد. از جمله وظایف و اهداف تشکیل این مجمع می توان به موارد زیر اشاره کرد :
۱_تمدید یا تقلیل مدت شرکت
۲_تغییر نام یا مکان شرکت
۳_افزایش یا کاهش سرمایه
۴_تغییر موضوع شرکت
۵_تغییر در تعداد مدیران ومدت خدمت آن ها
۶_مجوز انتشار اوراق مشارکت و انحلال شرکت
۷_بیان هر گونه تغییر در اساس نامه شرکت

مجمع عمومی فوق العاده با حضور حداقل دارندگان بیش از دو سوم سهام که دارای حق رای هستند یا نمایندگان آن ها به رسمیت شناخته می شود. هم چنین تصمیمات این مجمع با شرکت دو سوم آرا سهامداران حاضر در جلسه اخذ می گردد.

حد نصاب تشکیل مجمع عمومی فوق العاده

مجمع عمومی فوق العاده زمانی دارای رسمیت خواهد بود که دارندگان بیش از نصف سهام دارای حق رای در جلسه حضور داشته باشند.
چنان چه در دعوت اول حد نصاب حاصل نشود مقام دعوت کننده موظف است تا مجمع را برای نوبت دوم دعوت کند. مجمع دوم با حضور دارندگان بیش از یک سوم سهامداران دارای حق رای رسمیت می یابد و تصمیمات به ثبت می رسد. علاوه بر آن باید در آگهی دعوت مجمع فوق العاده برای نوبت دوم، نتیجه عدم تشکیل مجمع اول به دلیل عدم حصول حد نصاب لازم قید شود.

جهت اطلاعات بیشتر می توانید با موسسه دیاکو مشاوره نمایید و تماس حاصل فرمایید.

 

نویسنده: مهری رقمی

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5٫00 out of 5)

Loading...