مدارک لازم جهت ثبت شرکت تعاونی

اقدام به ثبت شرکت تعاونی در صورتی میسر است که تعداد اعضای آن به 7 نفر رسیده باشد سپس جلسه ای تشکیل شده و 3 نفر به عنوان هیئت مؤسس انتخاب شده تا کارهای مربوط به ثبت شرکت را انجام دهند .
مدارکی که برای ثبت شرکت تعاونی لازم است:
– گواهی عدم سوء پیشینه مؤسسین
– دعوتنامه اولین تشکیل مجمع عمومی
– فیش واریز سرمایه به حساب شرکت
– اساسنامه شرکت
– اسامی و آدرس سهامداران و اعضا
کلید واژه ها : مدارک لازم جهت ثبت شرکت تعاونی، مدارک لازم جهت ثبت شرکت تعاونی درکرج، ثبت شرکت درکرج، ثبت شرکت