کارت بازرگانی در کرج

براساس قوانین ایران کارت بازرگانی برای تاجران جهت صادرات و واردات الزامی است.
زمانی کارت بازرگانی صادر می گردد که شرکت یا مؤسسه ثبت شده باشد.
در شرکت های بازرگانی کارت بازرگانی به نام مدیر صادر می گردد.

کلید واژه ها : کارت بازرگانی درکرج، اخذ کارت بازرگانی، ثبت شرکت درکرج ، ثبت شرکت