بله تعیین نام ثبت برند در کرج و ثبت شرکت در کرج بر اساس بخشنامه هایی که دائما هم در حال بروز آوری هستند صورت می گیرید ، بهتر است قبل از هر اقدامی با مشاورین ما صحبت نمایید .