نقل و انتقال سهام شرکت

نقل و انتقال سهام شرکت

نقل و انتقال سهام شرکت

در شرکت های سهامی نقل و انتقال سهام با تصمیم مجمع عمومی فوق العاده انجام می گیرد بنابراین مجمع عمومی صورت جلسه ای در خصوص انتقال سهام تنظیم می نماید که توسط کلیه سهامداران امضا می شود.

در شرکت های سهامی سرمایه شرکت در واقع وثیقه طلبکاران است، به همین خاطر نقل و انتقال سهام آزادانه انجام می گیرد. در این نوع شرکت ها برای انتقال سهام با نام مقرراتی وجود دارد و اگر آن مقررات رعایت نشود، انتقال از نظر شرکت قابل قبول نیست. خرید و فروش سهام شرکت ، توسط کارگزاران بورس اواراق بهادار انجام می شود.

کلید واژه ها : نقل و انتقال سهام شرکت، نقل و انتقال سهام شرکت در کرج ، ثبت شرکت درکرج