ثبت شرکت در ماکو

ثبت شرکت در ماکو

ثبت شرکت در ماکو

این منطقه موقعیت ممتازی برای جلب و جذب سرمایه گذاری های بین المللی و به خصوص سرمایه گذاران ترکیه و اروپا دارد.بنادر ترکیه در دریای سیاه و مدیترانه می تواند منطقه آزاد ماکو را به قطب صادراتی تبدیل کند. منطقه آزاد ماکو دارای ویژگی های برتر و خاص برای سرمایه گذاری در زمینه های گوناگون فعالیت های تجاری و حمل و نقل است.

ماکو با قرارگرفتن در مسیر تجارت آسیا و اروپا ، مناسب ترین منطقه جهت سرمایه گذاری و ثبت شرکت است .

ثبت شرکت و مؤسسه در مناطق آزاد با ارائه مدارک به واحد ثبتی به عمل خواهد آمد :
– اظهارنامه ثبت شرکت
– اساسنامه شرکت
– صورت جلسه مجمع مؤسسین
– صورت جلسه اولین انتخاب هیئت مدیره
– گواهی بانگی
– مجوز فعالیت که توسط سازمان مربوطه صادر گردیده است .

کلید واژه ها : ثبت شرکت درماکو ، ثبت شرکت در مناطق آزاد ، ثبت شرکت درکرج