ثبت شرکت در ماکو

ماکو با قرارگرفتن در مسیر تجارت آسیا و اروپا ، مناسب ترین منطقه جهت سرمایه گذاری و ثبت شرکت است .
ثبت شرکت و مؤسسه در مناطق آزاد با ارائه مدارک به واحد ثبتی به عمل خواهد آمد :
– اظهارنامه ثبت شرکت
– اساسنامه شرکت
– صورت جلسه مجمع مؤسسین
– صورت جلسه اولین انتخاب هیئت مدیره
– گواهی بانگی
– مجوز فعالیت که توسط سازمان مربوطه صادر گردیده است .
کلید واژه ها : ثبت شرکت درماکو ، ثبت شرکت در مناطق آزاد ، ثبت شرکت درکرج