انحلال شرکت

انحلال شرکت ها براساس مصوبات مجمع عمومی فوق العاده به قرار زیر است :
– در شرکت های با مسئولیت محدود بنا به تصمیم نیمی از شرکا و در شرکت های سهامی براساس صلاحدید یک سوم سهامداران
– از بین رفتن نصف دارایی شرکت
– در صورت انقضای مدت زمان تعیین شده برای تصدیگری شرکت
– طبق حکم دادگاه
چنانچه بنا به هرکدام از دلایل گفته شده شرکت منحل شود، مدیران باید بدانند که مسئولیت ها و تکالیف از بین نخواهند رفت . در واقع تا زمان تصفیه کامل تمام بدهی های شرکت ، شرکت برقرار است اما بار حقوقی جدیدی برعهده نخواهد گرفت .
با اعلام ختم تصفیه شرکت ، اعضای شرکت می توانند باقی اموال شرکت را بین خود تقسیم نمایند .
کلید واژه ها : انحلال شرکت ، ثبت انحلال شرکت ، ثبت شرکت درکرج