تأسیس نمایندگی خارجی
نمایندگی که می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد، طبق قرارداد نمایندگی بخشی از فعالیت های شرکت طرف نمایندگی را در محل انجام می دهد . براساس ماده 1 آیین نامه شرکت هایی که در محل ثبت خود ،  شرکتی قانونی باشند ،  مجاز به تأسیس نمایندگی هستند .
گذار واژه ها : تأسیس نمایندگی خارجی ،  ثبت نمایندگی خارجی ،  ثبت در کرج