تبدیل شرکت

درواقع تبدیل شرکت، تبدیل نوع شرکت است به گونه ای که شخصیت حقوقی شرکت ازبین نمی رود .
در صورتیکه اعضای شرکت به هنگام تشکیل شرکت و انتخاب قالب ثبتی دچار اشتباه شوند و شرکت خود را به ثبت برسانند ، تبدیل شرکت این امکان را فراهم می سازد که بدون نیاز به ایجاد شرکتی جدید ، به تغییر شکل شرکت موجود بپردازند .
تبدیل شرکت در صورتی امکانپذیر است که شرایط شرکت فعلی با شرایط شرکت مورد نظر قابل تطبیق باشد .
تغییر نوع شرکت ممکن است به تغییراتی مانند : افزایش تعداد اعضا ،افزایش سرمایه و یا اعمال تغییر در اساسنامه شرکت نیاز داشته باشد .
لازم به ذکر است، اقدام به تبدیل شرکت بدون جلب رضایت تمام شرکا یا سهامداران امکانپذیر نیست . در موارد خاصی قانونگذار به تبدیل اجباری شرکت حکم داده است ، مثلا در شرکت های سهامی اگر بنابه هر دلیلی سرمایه شرکت از مقدار مورد نظر کمتر باشد و تا یک سال جبران نشود ، شرکت باید به نوع دیگری تبدیل شود .
کلید واژه ها : تبدیل شرکت، تغییر نوع شرکت ،ثبت شرکت درکرج