تغییر نام شرکت

تغییر نام شرکت

تغییر نام شرکت

ازجمله موارد اعمال تغییر در شرکت ها، تغییر نام شرکت است. به هنگام تغییر نام شرکت ، شماره و تاریخ ثبت شرکت تغییر نخواهد کرد . جهت اعمال هرگونه تغییرات در شرکت از جمله تغییر نام شرکت نیاز به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه تغییرنام شرکت است.
صورت جلسه باید توسط کلیه اعضا امضا شود و نام های انتخابی و گواهی تأسیس شرکت و روزنامه رسمی شرکت به همراه صورت جلسه به اداره ثبت شرکت ها تحویل داده شود .

معیارهای تأیید نام شرکت عبارتند از :

1- باید حتما 3 سیلابی باشد .
2- لاتین نباشد .
3- سابقه ثبت نداشته باشد .
4- از کلمات ممنوعه استفاده نشود.

کلید واژه ها : تغییر نام شرکت، نام شرکت، ثبت شرکت درکرج