ثبت شرکت تضامنی

شرکت های تضامنی دارای حداقل 2 شریک با مسئولیت محدود هستند . در شرکت های تضامنی اگر دیون شرکت از دارایی آن کمتر باشد ، شرکا متعد به پرداخت تمام بدهی های شرکت هستند . متقاضیانی که قصد ثبت شرکت تضامنی را دارند می توانند به کادر مجرب مؤسسه حقوقی دیاکو مراجعه نمایند .

گذار واژه ها : ثبت شرکت تضامنی ، بررسی ثبت شرکت تضامنی  ، ثبت شرکت در کرج