ثبت شرکت تعاونی

در شرکت های تعاونی سرمایه تبدیل به سهام شده و تعهد سهامداران به اندازه میزان سرمایه آن ها است .

حداقل 51 درصد سرمایه توسط سهامداران تأمین شده و سازمان های دولتی یا تحت پوشش دولت و سایر نهادها از راه وام بدون بهره یا راه های قانونی دیگر به تأمین مابقی سرمایه شرکت تعاونی کمک می کنند .

گذار واژه ها :  ثبت شرکت تعاونی ، بررسی ثبت شرکت تعاونی ، ثبت شرکت در کرج