ثبت شرکت دانش بنیان
شرکت دانش بنیان ، شرکت یا مؤسسه ای کارآفرین است که دانش را در قالب کالا ها ، فرایند های مرتبط با فناوری مربوطه به کار گرفته و تابع قانون تجارت است . از جمله اهداف شرکت های دانش بنیان :
1-    محقق سازی اهداف علمی و اقتصادی کشور
2-    گسترش اقتصاد دانش محور
3-    تجاری سازی نتایج تحقیق
گذار واژه ها : ثبت شرکت دانش بنیان ، ثبت شرکت در کرج ، مؤسسات و شرکت های دانش بنیان