ثبت شرکت در انزلی

مراحل ثبت شرکت در انزلی :
– مراجعه به معاونت اقتصادی سازمان و تنظیم درخواست ثبت شرکت
– تعیین نام و استعلام در خصوص عدم وجود سابقه
– تکمیل مدارک و ارائه به واحد ثبتی
– پرداخت هزینه ها و تحویل فیش بانکی به واحد ثبتی
– ثبت شرکت
– پلمپ دفاتر روزنامه و کل

کلید واژه ها : ثبت شرکت در انزلی ، تأسیس شرکت در منطقه آزاد انزلی ، ثبت شرکت درکرج