ثبت شرکت سهامی خاص

– تعداد اعضای آن حداقل 7 نفر است .

– 35 درصد سرمایه به حساب شرکت واریز می شود .

– این شرکت ها از اعتبار زیادی برخوردار هستند زیرا سهامداران اعضای هیئت مدیره را تشکیل می دهند .

– مدت زمان فعالیت شرکت 2 سال است .

– سرمایه شرکت تبدیل به سهام می شود .

گذار واژه ها : ثبت شرکت سهامی خاص ، ثبت شرکت در کرج ، شرکت سهامی خاص