روزنامه رسمی شرکت مسئولیت محدود

روزنامه رسمی ،محل درج آگهی های قانونی نظیر آگهی ثبت و تأسیس شرکت ها و ثبت برند است .
روزنامه رسمی، مدرکی از قوانین و امور با اهمیت کشور است .
آگهی تأسیس و تغییرات انواع شرکت ها ، تمام قوانین و مصوبات مجلس، آیین نامه های دولت و دیوان عالی کشور
و …… در آن درج می شود.

کلید واژه ها : روزنامه رسمی شرکت مسئولیت محدود، روزنامه رسمی شرکت مسئولیت محدود درکرج، ثبت شرکت درکرج، ثبت شرکت