گرید پیمانکاری

گرید نوعی اعتبار و امتیازدهی به شرکت ها از جمله شرکت های پیمانکاری است.
جهت آگاهی کامل از شرایط مدارک و هزینه های گرید پیمانکاری با کارشناسان متخصص ما درارتباط باشید.

کلیدواژه ها : گرید پیمانکاری، اخذ گرید پیمانکاری ، ثبت شرکت ، ثبت شرکت درکرج